Plzeň, May 05,2018 -- Major Syka

Půl roku příprav, domlouvání, schvalování a zejména utajování. To předcházelo povýšení kapitána Radka Syky, velitele 2. Pěší Divize (Airsoft) do nynější hodnosti Majora. Povýšení nakonec obdržel v rámci plzeňských Slavností Svobody z rukou zástupců 16th Armored Division Association.

„Tahle hodnost není moje, je vaše,“ řekl zjevně dojatý novopečený major při nástupu. „Bez vás, vaší podpory a vaší soudržnosti bych nikdy nemohl takového ocenění a tak vysoké hodnosti dosáhnout. Je to pro mne velikou ctí a vždy budu mít na mysli, že každý z těch lístků na majorské hodnosti představuje vás – každého z vás. A je mojí odpovědností vůči vám, aby tyto listy byly stále svěží,“ dodal major. V závěrečné řeči také apeloval na soudržnost klubů, spolupráci a vzájemnou slušnost a toleranci, díky které se všechny kluby mohou společně posouvat dál. Protože „united we win, divided we fall!“

Hodnost majora byla kapitánovi propůjčena s podporou vedení Second Indianhead Division Association - Membership/Public Relations Officea 16th Armored Division Association a, podporou Patton Memorial Pilsen, KVH Tommy & Yankee z.s. Plzeň, 26th Infantry "Yankee" Division, 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted, B Company, 3-75th Ranger Regiment CZ, 10th Mountain Division (sk), 7th Cavalry Czech "Garry Owen", velení USAREUR(cz) a dalších jednotek a jednotlivců. Přímým garantem hodnosti pak je John Batty Sylvan, prezident asociace 2. Pěší Divize.

Six months of preparation, reconciliation, approval and, in particular, secrecy. This was preceded by the promotion of Captain Radka Syka, commander of the 2nd Infantry Division (Airsoft) to the current rank of Major. The promotion was eventually received within the Pilsen Festival of Freedom from the representatives of the 16th Armored Division Association

"This rank is not mine, it is yours," said the obviously touched newborn major on board. "Without you, your support and your coherence, I would never be able to achieve such awards and achieve such high rank. It is a great honor for me, and I will always keep in mind that each of those major leafs represents you - each of you. And it is my responsibility to you to keep these leafs fresh, " added major. In the final speech he also appealed to clubs` cohesiveness, cooperation and mutual tolerance, which all clubs can move on together. Because "united we win, divided we fall!"

The Major Rank was handed to the Captain with the support of the Second Indianhead Division Association - Membership/Public Relations Office the 16th Armored Division Association, supported by Patton Memorial Pilsen , KVH Tommy & Yankee z.s. Plzeň, 26th Infantry "Yankee" Division, 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted, B Company, 3-75th Ranger Regiment CZ, 10th Mountain Division (sk), 7th Cavalry Czech "Garry Owen", USAREUR(cz) and individuals. The direct guarantor of rank is John Batty Sylvan, President of the 2nd Infantry Division Association.