Plzeň, May 03,2018 -- Slavnosti svobody

Květnové dny osvobození strávila naše jednotka tradičně na Checkpoint Raiders před budovou Patton Memorial Pilsen. Společně s 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted a B Company, 3-75th Ranger Regiment CZ jsme zde vybudovali ukázkové stanoviště moderních ozbrojených složek USA, kde nechybělo bojové postavení, výstava výstroje i výzbroje formou statické i dynamické ukázky, funkční velitelství, ubikace i kuchyně s jídelnou. Během letošních oslav jsme se stali nejen briefingovým centrem pro Convoy of Liberty, ale také centrem první pomoci (probíhal záchranářský kurs) nebo kinem, ve kterém byla provedena druhá česká premiéra filmu HOVNO 2028.

Důležitou součástí naší činnosti bylo také zajištění bezpečnosti pro Convoy of Liberty, kdy jsme byli jak u samotného výjezdu konvoje, zajišťovali jeho bezpečný průjezd nepřehlednými oblastmi nebo dbali na zvýšenou bezpečnost při vjezdu jeepů s veterány na náměstí republiky.

Camp Raiders i letos navštívili zástupci amerických ozbrojených složek – a letos dokonce s povyšovacím dekretem v kapse. Zástupce asociací Second Indianhead Division Association - Membership/Public Relations Officea 16th Armored Division Association totiž předali nové hodnosti Majoru Sykovi, CO 2ID(A) a Staff Sergeantovi Černému, CSM 2ID(A)

Za všechny zúčastněné můžeme říci, že jsme si akci nadmíru užili. A už teď se těšíme na další spolupráci s vojáky z 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted a B Company, 3-75th Ranger Regiment CZ. Nesmíme samozřejmě opomenout ale ani ty, kteří nám podali pomocnou ruku – ať už to byl Jan Engler z magistrátu města, zástupci Patton Memorial Pilsen firma Ploty a pletiva Dobrý, společnost Doka Czech Republic nebo kdokoliv další z našich přátel, kamarádů a podporovatelů. Děkujeme všem a těšíme se na příští akci s vámi!

The May Liberation Festival spent our unit traditionally at Checkpoint Raiders in front of Patton Memorial Pilsen. Together with the 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted and B Company, 3-75th Ranger Regiment CZ, we built a checkpoint run by the modern US armed forces, including a combat stand, an exhibition of equipment by static and dynamic demonstration, a functional headquarters, a soldier’s tents and a kitchen with a dining room. During this year`s celebration, we additionally became not only a briefing center for the Convoy of Liberty, but also a first aid center (we run a rescue course) or a cinema where the second Czech premiere of the film HOVNO 2028 was performed.

An important part of our activity was also providing security for the Convoy of Liberty. Our tropps were deployed on various places – at its start, ensuring its safe passage through unclear areas, or taking care of increased safety at the entrance of jeeps with veterans in the main square of Republic.

Camp Raiders also visited representatives of the US Armed Forces this year - and this year even with a promotion decree in their pockets. The representative of the associations, the Second Indianhead Division Association - Membership/Public Relations Office and the 16th Armored Division Association, passed the new ranks of Major Syka, CO 2ID (A) and Staff Sergeant Černý, CSM 2ID (A)

For all the participants we can say that we enjoyed the event. And now we are looking forward to further cooperation with soldiers of 2/5 Marines Echo Company USMC Reenacted and B Company, 3-75th Ranger Regiment CZ. Of course, we must not forget even those who gave us a helping hand - whether it was Jan Englerof the City, representatives of Patton Memorial Pilsen company Ploty a pletiva Dobrý, company Doka Czech Republic or anyone else of our friends, buddies and supporters. Thank you all and we look forward to the next event with you!